Competence Workshops

व्यक्तिगत क्षमताहरु थाहा पाउनुहोस्:

प्राकृतिक रुपमानै प्रत्येक व्यक्तिमा जन्मजात गुण तथा क्षमताहरु रहेको हुन्छ | हामी मध्येमा कोहि शारीरिक रुपमा दक्ष हुन्छौ भने, कोही मानसिक, कोहिमा अरुलाई विश्वस्त गराउन सक्ने बौद्धिक क्षमता बढी हुन्छ भने कोहिमा तार्किक क्षमता | युवा तथा विद्यार्थीहरुमा प्राकृतिक रुपमा भएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पत्ता लगाउन र सम्बन्धित क्षमता अनुसारको शैक्षिक तथा करियरको निर्णय लिन सघाउन ‘करियर दिशा नेपाल’ ले Competence Assessment को विकास गरेको छ |  

मूल्य: रु १३,८५०
विद्यार्थी संख्या: १३ विद्यार्थी