सुरक्षित: (English) BC010 – Machine Operator (Machine Technician)

यो दस्तावेजलाई पासवर्डले सुरक्षित गरिएको छ । हेर्नको लागि कृपया तल आफ्ऩो पासवर्ड हाल्नुहोस् :

This post is password protected. Enter the password to view any comments.