सेवाहरु

तपाईको व्यक्तित्व कुन पेशासंग सम्बन्धित् छ? तपाईले करियर सम्बन्धि सहि निर्णय गर्नको लागि करियर परामर्श लिनु भएको छ?

यदी तपाईले सहि करियर छनोट गर्न सघाउने करियर परामर्शका साधनहरु प्रयोग गर्नु भएको छैन भने हामीसंग तपाईको व्यक्तित्व, इच्छा, क्षमता र मूल्यअनुसारको करियर निर्णय गर्न  सघाउने विभिन्न सेवाहरु उपलब्ध छन् |