Assessment Slim

आफ्नो व्यक्तित्व र सो अनुसारको पेशाहरु थाहा पाउनुहोस्:

Assessment Slim मा तलका विशेषताहरु समावेश गरेको छ |

  • तपाईको व्यक्तित्व विवरण अनलाइनमा प्रदान गरिनुको साथै नेपालमा उपलब्ध ३५० भन्दा बढी पेशाहरु मध्ये तपाईको व्यक्तित्वको आधारमा सुहाउने पेशाहरु सिफारिस गर्ने |
  • पछिका दिनहरुमा पनि व्यक्तिगत परिणाम अनलाइनमा हेर्न मिल्ने पद्धति |

 Assessment Slim कसरी गर्न सकिन्छ ?

Online Assessment भर्दा तपाईले दिएका वैकल्पिक प्रश्नहरुको उत्तरमा आधारित रही कम्प्युटर प्रक्रियाबाट गणना गरि व्यक्तिगत परिणाम उपलब्ध गराइन्छ | तपाईमा भएको व्यक्तित्व, व्यावसायिक उत्प्रेरणा र व्यावसायिक कार्यप्रतिको इच्छाको आधारमा सुहाउदो पेशाहरु गणितीय पद्दतिबाट गणना गरि प्रदान गरिन्छ | परिणाम हेर्दा व्यक्तिगत शिक्षा, आर्थिक अवस्था र व्यक्तिगत रोजाईलाई मध्यनजर गरेर पेशाहरु छनोट गर्न सक्नुहुन्छ |

Online Slim                                Offline Slim

मुल्य रु. २००/-                                       ३१०/-