क्षमतामा आधारित मूल्यांकन

अन्तराष्ट्रिय स्तरको मूल्यांकन प्रविधिमा आधारित भइ व्यक्तिगत क्षमताहरु पत्ता लगाउने, ११ प्रकारका फरक क्रियाकलापहरु गराई तपाईमा भएको क्षमताको मूल्यांकन गरिन्छ | यो कार्यशालाबाट तपाईमा भएको विशेष क्षमताको पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ | तपाईमा भएको क्षमताको व्यवसायिक सान्दर्भिकता पत्ता लगाउन सक्नुहन्छ | तपाईले पत्ता लगाउनु भएको क्षमता व्यवसायिक पेशा रोज्ने क्रममा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ |

यो सेवा १४ वर्ष र सो भन्दा माथिका उमेर समुहलाई उपयुक्त हुन्छ |